KANCELARIE ADWOKACKIE
ADWOKAT ELŻBIETY FIDZIŃSKIEJ   ADWOKAT TOMASZA FIDZIŃSKIEGO  

O KANCELARIACH

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbiety Fidzińskiej oraz Adwokata Tomasza Fidzińskiego to odrębne Kancelarie które powstały w 1991 roku i stale ze sobą współpracują. Od 1999 roku siedzibą Kancelarii jest biuro położone w Krakowie przy placu Kossaka 3/1. Od 2013 roku z obydwoma Kancelariami stale współpracuje Adwokat Krzysztof Polak.

Dzięki ścisłej współpracy Adwokatów jak i współpracy z innymi uprawnionymi i wykwalifikowanymi prawnikami Kancelarie Adwokackie świadczą pomoc prawną dla klientów z szerokim spektrum spraw. Szerzej o zakresie usług w zakładce Specjalizacje.

Doświadczenie Adwokatów zdobywane przez lata jest przez nich wykorzystywane w bieżącej pracy prawnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Kancelarie wykorzystują nowoczesne metody komunikacji z klientem które optymalizują koszty związane z pracą zleconą Kancelarii.

Kancelarie Adwokackie pozostają w stałej współpracy z Kancelarią Podatkową Doradcy Podatkowego Zdzisławem Daniek poprzez co oferują klientom kompleksową obsługę prawną i podatkową.

PRAWNICY

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1985 roku ukończyła aplikację sądową a następnie w 1986 roku złożyła egzamin radcowski. Zawód rady prawnego wykonywała do 2000 roku. W 1993 roku została wpisana na listę adwokatów. Adwokat Elżbieta Fidzińska specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, cywilnym oraz karnym.

Adwokat Elżbieta Fidzińska posiada doświadczenie w zakresie pomocy prawnej w realizacji inwestycji budowlanych jak i roszczeń powykonawczych. Dzięki współpracy z największymi podmiotami kapitałowymi na terenie małopolski posiada doświadczenie z zakresu prawa spółek obejmujące opracowywanie projektów statutów i umów spółek, projektów uchwał i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekształcenia, łączenia i podziału spółek.

W przeciągu swojej długiej praktyki Adwokat Elżbieta Fidzińska prowadziła mnogą ilość postępowań związanych z prawem rodzinnym, w szczególności : rozwodów, separacji i postępowań pobocznych takich jak m.in. ustalenie kontaktów z małoletnimi oraz podział majątku.

Adwokat Elżbieta Fidzińska stale reprezentuje klientów przez sądami powszechnymi, administracyjnym, instytucjami publicznymi jak i przed kontrahentami.

W bieżącej pracy stale reprezentuje osoby fizyczne oraz obsługuje małe, średnie i duże podmioty gospodarcze z branży budowlanej, montażowej, wytwórczej, transportowej oraz handlowej.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską. Zawód rady prawnego wykonywał do 2000 roku i w tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Adwokat Tomasz Fidziński specjalizuje się głównie w szeroko rozumianym prawie cywilnym, gospodarczym oraz prawie mieszkaniowym – prawie spółdzielczym oraz lokalowym.

Adwokat Tomasz Fidziński posiada bogate doświadczenie w pomocy prawnej w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi. Swoją praktykę zawodową świadczy przede wszystkim w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych. W ramach współpracy ze spółdzielniami jak i wspólnotami mieszkaniowymi dąży do skutecznej windykacji należności związanych z korzystaniem z lokalu jak i prowadzeniem postępowań związanych z innymi roszczeniami związanymi z posiadaniem lokalu.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Fidzińskiego prowadziła prawną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W bieżącej pracy Adwokat Tomasz Fidziński reprezentuje osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz instytucjami publicznymi.

 

Asystentka adwokatów, pracownik sekretariatu.

 

SPECJALIZACJE

Klienci indywidualni

Kancelarie Adwokackie świadczą pomoc prawną dla klientów indywidualnych z zakresu:

 • reprezentacja klienta przed sądem powszechnym, polubownym
 • sporządzanie pism wszczynających postępowanie sądowe jak i pism w trakcie postępowania
 • pomoc prawna w sprawach o ustalenie, o świadczenie i o ukształtowanie, a w szczególności:
  o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o podział majątku, o zaprzestanie naruszeń, o zachowek, o dział spadku, skargi pauliańskie, zasiedzenie ruchomości, o ubezwłasnowolnienie całkowite albo częściowe oraz w innych sprawach

 • sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych (kasacja, wznowienie postępowania)
 • opiniowaniu umów nazwanych i nienazwanych jak i ich sporządzaniu
 • udzielanie porad prawnych jak i sporządzanie opinii prawych
 • reprezentacja klientów przed sądem powszechnym oraz organami administracyjnymi
 • sporządzanie pism wszczynających postępowanie sądowe jak i w trakcie postępowania
 • pomoc prawna w szczególności w sprawach: o rozwód ( z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia lub bez orzekania), o separację, o kontakty z małoletnimi, o alimenty, o podział majątku dorobkowego i innych sprawach,
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych – jeżeli są one przewidziane przez prawo
 • udzielanie porad prawnych jak i sporządzanie opinii prawych
 • reprezentowanie klienta przed sądem powszechnym i organem rentowym
 • sporządzenie pism wszczynających postępowanie sądowe lub administracyjne jak i pism w trakcie postępowania
 • pomoc prawna w sprawach o zapłatę i o ustalenie a w szczególności:
 • o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, o odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, o ustalenie wypadku przy pracy, o odszkodowanie za dyskryminację w zatrudnieniu, o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę wyrównawczą z tytułu rozstroju zdrowia wywołanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, sprawy związane z roszczeniami powstałymi w wyniku mobbingu oraz odwołań od decyzji ZUS
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, zlecenia , o dzieło
 • udzielanie porad prawnych jak i sporządzanie opinii prawych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym (przed wniesieniem aktu oskarżenia lub wniosku o ukaranie)
 • obrona klienta w postępowaniu sądowym (po wniesieniu aktu oskarżenia) jak i w postępowaniu wykonawczym (po skazaniu), w posiedzeniach aresztowych, w postępowaniu karnoskarbowym
 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym i/lub Urzędem Celno-Skarbowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych, oraz oskarżycieli prywatnych – sporządzanie pism wszczynających postępowanie, sporządzanie pism w trakcie postępowania jak i sporządzanie środków odwoławczych
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków odwoławczych ( kasacja, wznowienie postępowania)
 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • sporządzanie pism wszczynających postępowanie
 • sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów administracyjnych
 • reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi każdego szczebla
 • reprezentacja Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych lub członków tych podmiotów w postępowaniach sądowych
 • bieżąca obsługa Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych
 • reprezentacja klientów w sprawach o zasiedzenie
 • pomoc prawna w ustalaniu prawa do lokalu, w sprawach o eksmisję, o wydanie nieruchomości, o zaprzestanie naruszeń lub przywrócenia stanu poprzedniego ,wieczystoksięgowych, o uchylenie uchwały, wstąpienie w stosunek najmu i innych
 • opiniowanie i/lub sporządzanie umów deweloperskich , najmu , dzierżawy i użyczenia i tym podobnych
 • udzielanie porad prawnych jak i sporządzanie opinii prawnych

 

Przedsiębiorcy/ Podmioty gospodarcze

Kancelarie Adwokackie prowadzą stałą obsługę podmiotów gospodarczych polegającą w szczególności na:

 • reprezentacji i zastępstwie procesowym w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi, organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
 • windykacji należności (w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym)
 • udzielaniu porad prawych
 • pomocy prawnej przy negocjacjach, zawieraniu porozumień
 • opiniowanie umów z szczególnym uwzględnieniem wskazania/ eliminacji ryzyka zawarcia danej umowy
 • sporządzaniem projektów umów z różnych dziedzin prawa i z zakresu obrotu gospodarczego, projektów uchwał, statutów, regulaminów
 • kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorców (przekształcenia, podział, połączenia) a także w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym
 • pomocy w zakresie prawnej obsługi zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych
 • pełnieniu dyżurów w siedzibie podmiotów
 • pomocy prawnej w sukcesji przedsiębiorstwa na rzecz zstępnych lub innych podmiotów
 • obrony członków zarządów w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym (tzw. white collar crime)
 • reprezentowanie członków zarządu w postępowaniach z art. 299 k.s.h.

ODSZKODOWANIA

Kancelarie Adwokackie Adw. Elżbiety Fidzińskiej i Adw. Tomasza Fidzińskiego  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientom oferują możliwość dochodzenia odszkodowania od podmiotów zobowiązanych z tytułu:

 • szkód komunikacyjnych
 • szkód majątkowych (związanych z ubezpieczeniem nieruchomości budynkowych)
 • szkód/krzywd wyrządzonych szeroko pojętym błędem medycznym
 • zadośćuczynienia za utratę osoby bliskiej
 • szkód rolniczych
 • szkód łowieckich
 • opóźnienia w lotach/ odwołania lotu
 • nienależycie lub niewykonanej imprezy turystycznej
 • oraz innych podobnych nie ujętych

W celu umówienia spotkania, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Kancelarią (podany w zakładce Kontakt).

WYNAGRODZENIE

Klienci indywidualni

Wynagrodzenie Adwokatów jest określane podczas pierwszej porady prawnej , której koszt będzie uwzględniony na poczet prowadzonej sprawy.

Co do zasady wynagrodzenie określane jest na warunkach wskazanych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Jednakże ostateczne wynagrodzenie jest uzależnione od poziomu skomplikowania sprawy oraz czasu, jaki zostanie poświęcony na daną sprawę .

Istnieje możliwość rozliczania się w systemie godzinowych, od sprawy, od sucess fee (tzw. wynagrodzenie od korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta) oraz w systemie mieszanym. Koszty związane z daną sprawą pokrywa Klient.

Podmioty Gospodarcze

W zakresie wynagrodzenia za obsługę podmiotów gospodarczych Kancelarie Adwokackie Adw. Elżbiety Fidzińskiej i Adw. Tomasza Fidzińskiego oferują możliwość rozliczania się poprzez:

 • stawkę godzinową
 • stawkę ryczałtową
 • stawkę od danej sprawy

W zależności od potrzeb istnieje możliwość odbywania dyżurów w siedzibie podmiotu.

Określenie zakresu współpracy jest uzależnione od charakteru prowadzonej działalności oraz jej rozmiarów.ADRES

KANCELARIE ADWOKACKIE
ADW. ELŻBIETY FIDZIŃSKIEJ
ADW. TOMASZA FIDZIŃSKIEGO
pl. Kossaka 3/1
31-106 Kraków
Telefon stacjonarny: 12 429-21-05
Telefon komórkowy: +48 512 396 963
e-mail: kancelaria@fidzinscy.pl

Napisz do nas

  Please prove you are human by selecting the star.

  „Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, ogłasza o wszczęciu, w sprawie do sygn. akt I C 188/20, postępowania grupowego na skutek pozwu grupowego złożonego przez Marię Kohut, reprezentanta grupy, w skład której wchodzą: Maria Kohut, Ewa Burakowska, Halina Cieszkowska, Maciej Cygankiewicz, Janusz Derablin, Maria Dzięgiel, Mieczysław Gajos, Alicja Jamka, Grażyna Kadula, Andrzej Nowak, Jadwiga Mielecka, Krystyna Owca, Anna Palonek, Elżbieta Piwowarczyk-Długosz, Małgorzata Piwowarczyk, Maciej Piwowarski, Marek Rajtar, Barbara Rożek, Andrzej Sładek, Rafał Stryszowski, Jerzy Szynal-Paterek, Jadwiga Wróbel, Józefa Zawiślak, Maria Zabagło i Stefan Zawisza przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej PZBK „Zetbekowiec” w Krakowie w likwidacji o zapłatę środków pozostałych po zakończeniu likwidacji pozwanej spółdzielni. Sąd informuje o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym, przez złożenie reprezentantowi grupy Marii Kohut, reprezentowanej przez pełnomocnika radcę prawnego Ewę Machaj – Kancelaria Radców Prawnych, Plac Szczepański 5, pokój 317, 31-011 Kraków – w terminie jednego miesiąca od daty ogłoszenia, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Przystąpienie do grupy po upływie wyznaczonego terminu jest niedopuszczalne. Wynagrodzenie pełnomocnika za prowadzenie postępowania wynosi 1% wartości przedmiotu sporu za każdą instancję od każdego z członków grupy,. Wyrok ma skutek wiążący wobec wszystkich członków grupy.”
  Copyright © 2018